Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ‘kleurplaten actie’ (verder te noemen: de ‘Actie’) van Biobim.

Deze actie wordt georganiseerd door Biobim. Ons geregistreerd adres is Hulsbos 3, 5431 NZ Cuijk, Nederland (tel: 0485 – 330 600).

Deze actie start vanaf uitgave van de Lekker Weten gids herfst 2014 en eindigt op 31 december 2015.

Algemeen
• Elk in Nederland woonachtige persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen.
• Indien je jonger bent dan 18 jaar, dien je toestemming te hebben van je wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan de actie.
• Alle personen die in georganiseerd verband deelnemen, of in het kader van enige juridische of feitelijke vereniging, of op enige andere wijze samenwerken met het oog op verhoging van winstkansen zijn uitgesloten van deelname.
• Biobim behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.
• Het is niet mogelijk om op een andere manier deel te nemen aan deze wedstrijd dan die, beschreven in dit reglement.

Deelname
• Deelnemers kunnen bij alle Ekoplaza vestigingen in Nederland de Lekker Weten gids herfst 2014 ontvangen, zolang de voorraad strekt, waarin de tekening staat afgebeeld. Ook kan de kleurplaat worden gedownload via de website www.joannusmolen.com/actie.
• De Kleurplaten dienen ingestuurd te worden naar het adres wat op de kleurplaat vermeld staat.
• Over de prijzen en de uitkering daarvan kan niet worden gecorrespondeerd.
• Elke deelnemer mag zo vaak deelnemen als hij of zij wenst.
• Biobim, noch enige aan haar gelieerde entiteit, zijn niet verantwoordelijk voor het ontvangen van de inzending. De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, late leveringen, kosten en welke schade ook, ongeacht de aard of de oorzaak ervan, te wijten aan de deelname aan deze actie, de toekenning van de prijs, de ontvangst of het gebruik van de prijs en dat in welke vorm ook.

Actie
• Deze actie start vanaf uitgave van de Lekker Weten gids herfst 2014 en eindigt op 31 december 2015.
• Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

Prijzen
• Inhoud prijzen:
50 x verrassing knutselpakketten.
• Biobim behoudt zich te allen tijde het recht voor een prijs zonder voorafgaande mededeling te vervangen door een prijs van gelijke waarde.
• De winnaars worden willekeurig geselecteerd middels een computersysteem.
• De winnaars worden schriftelijk op de hoogte gesteld van de gewonnen prijs (post of email).
• Winnaars worden uiterlijk 15 januari 2015 op de hoogte gebracht.
• De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld en niet overdraagbaar.
• Over prijzen kan niet gecorrespondeerd worden.

Gegevens
• Je garandeert dat alle door jou verstrekte persoonlijke gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
• Persoonlijke gegevens worden niet verstrekt aan derden.

Slotbepalingen
Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out of overige informatie, komen toe aan Biobim en de originele rechthebbenden.
• In geval van (vermoeden van) fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt Biobim zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten.
• Op de actie is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.
• Biobim kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een verkeerde programmering noch voor enige vorm van storing die optreedt in de internetaansluiting.
• Vergoeding van de kosten van de internetverbinding of kosten m.b.t. het indienen van
schriftelijke verzoeken worden niet gehonoreerd.
• Biobim kan eveneens niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de actie.

Aldus opgemaakt te Cuijk, september 2014.