Actievoorwaarden

1 Algemeen
1. Deze actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de “Joannusmolen Spaaractie – 10% korting op het bakgerei van Kookpunt” (hierna: de “Actie”) die Joannsumolen B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Cuijk (hierna: “Joannusmolen”) organiseert tot 1 oktober 2014 (hierna: de “Actieperiode”).
2. Deelnemers aan de Actie verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met de Actievoorwaarden (die te vinden zijn op de ‘Spaaractie’ actiepagina).
3. Joannusmolen behoudt zich te allen tijde het recht om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens deelnemers.
4. Vragen en/of klachten met betrekking tot deze Actie kunt u per e-mail richten aan Joannusmolen Klantenservice door een email te sturen naar info@joannusmolen.nl

2 De Actie
1. De Actie is bedoeld om trouwe klanten leuke kortingen en/of acties aan te bieden bij de aankoop van bepaalde producten van Joannusmolen.
2. De Actie werkt als volgt:
Gedurende de Actieperiode kunnen deelnemers sparen voor 10% korting op de producten uit de categorie/het assortiment ‘bakken’ in de webshop van Kookpunt. Consumenten kunnen meedoen aan de Actie door drie unieke codes – te vinden op de actiestickers die zijn geplakt op een reeks Joannusmolen bakmixen en melen – in te voeren op de actiepagina www.joannusmolen.com/actie. De consument zal na het invullen van de drie unieke codes een email ontvangen met daarin een kortingscode voor een eenmalige korting van 10% op het bakgerei van Kookpunt (www.kookpunt.nl). Deze korting is enkel geldig op producten uit de categorie ‘bakken’. De producten uit andere categorieën zijn niet betrokken bij deze Actie.

3 Actieproducten
1. De consument zal korting krijgen op de producten uit productcategorie ‘bakken’ in de webshop van Kookpunt. De korting zal enkel gelden op producten uit deze categorie. De producten uit overige categorieën zijn niet betrokken bij deze Actie. Indien een consument een bestelling plaatst met tevens producten uit andere categorieën, dan wordt de korting alleen verrekend op de producten uit de categorie ‘bakken’.
2. Kookpunt bezorgt producten in Nederland en België.
3. Alle kortingen zijn persoonsgebonden. Joannusmolen zal geen verzoeken van deelnemers honoreren om hun actieproducten te ruilen, over te dragen aan derden, of in te wisselen voor geld of andere prijzen/artikelen met een gelijke/vergelijkbare waarde.
4. Joannusmolen zal niet corresponderen over de hoogte van de korting en de uitkering daarvan.
5. Een deelnemer kan onbeperkt deelnemen aan de Actie.

4 Deelname
1. Deelname aan deze Actie staat open voor een ieder.
2. Deelnemers jonger dan 16 jaar verklaren door hun deelname schriftelijke toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor hun deelname aan de Actie. Deelnemers zullen deze toestemming op het eerste verzoek van Joannusmolen schriftelijk tonen.
3. Er zijn geen communicatiekosten verbonden aan deze Actie, anders dan het gebruik van internet.
4. Joannusmolen mag elke deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij Joannusmolen het vermoeden bestaat), of onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt, of informatie inzendt die in strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt jegens Joannusmolen of derden.

5 Unieke codes
1. Unieke codes kunnen slechts worden ingezet voor het deelnemen aan de Actie, zoals nader uiteengezet in artikel 2 en zijn niet inwisselbaar voor contant geld of andere waarde.
2. In geval van diefstal, vervalsing, verlies, andersoortige ontvreemding of
misbruik van een unieke code in welke vorm dan ook, heeft de Deelnemer geen
recht op vervanging van de unieke code of enige andere vorm van compensatie.
3. De unieke code is eenmalig bruikbaar, persoonsgebonden en niet
overdraagbaar.
4. Als een Deelnemer fraudeert, of hiertoe een poging onderneemt, dan wel op
een andere manier misbruik maakt of probeert te maken van een unieke code,
waaronder ook wordt verstaan het kraken of proberen te kraken van het systeem
dat wordt gebruikt voor het genereren van unieke codes, het verzilveren van een
unieke code door falsificatie of op andere wijze de (technische)
beveiligingsmaatregelen te omzeilen, is Joannusmolen gerechtigd de Deelnemer
onmiddellijk uit te sluiten van deelname aan de Actie en het Account van de
Deelnemer te blokkeren. Joannusmolen is gerechtigd de volledige schade op de
Deelnemer te verhalen.
5. In beginsel is de unieke code geldig tot uiterlijk het einde van de actieperiode.
6. Na het eindigen van de actieperiode vervallen de nog niet gebruikte unieke
codes die een Deelnemer in bezit heeft.

6 Gebruik gegevens
1. Deelnemers dienen als voorwaarde voor hun deelname juiste en volledige NAW-gegevens, telefoonnummer en emailadres te verstrekken wanneer hierom gevraagd wordt. Incorrecte of onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen.
2. Joannusmolen zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Actie vertrouwelijk en conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen.
3. Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer Joannusmolen toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken voor communicatie in het kader van deze Actie, zoals (maar niet beperkt tot) het informeren van prijswinnaars op sociale media.
4. De door deelnemers verstrekte NAW-gegevens worden ten behoeve van Joannusmolen verzameld door een derde.

7 Aansprakelijkheid
1. Joannusmolen, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voorvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en/of de door Joannusmolen te beschikking gestelde actieproducten.
2. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Joannusmolen aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door Joannusmolen openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Joannusmolen niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Joannusmolen in het leven roepen.

8 Slotbepalingen
Het merk Joannusmolen is een geregistreerd merk. De deelnemer zal deze Actievoorwaarden of delen daarvan niet verveelvoudigen dan wel publiceren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Joannusmolen.

Contact
Heb je nog vragen met betrekking tot de actie, neem dan even contact met ons op. We helpen je graag!