Actievoorwaarden ‘Joannusmolen Winactie – Win een Vrijbuiter Kampeerset!’

Actievoorwaarden

1 Algemeen
1. Deze actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de “Joannusmolen Winactie – Win een Vrijbuiter Kampeerset!” (hierna: de “Actie”) die Joannsumolen B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Cuijk (hierna: “Joannusmolen”) organiseert tot 1 oktober 2014 (hierna: de “Actieperiode”).
2. Deelnemers aan de Actie verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met de Actievoorwaarden (die te vinden zijn op de ‘Win een Vrijbuiter Kampeerset’ actiepagina).
3. Joannusmolen behoudt zich te allen tijde het recht om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens deelnemers.
4. Vragen en/of klachten met betrekking tot deze Actie kunt u per e-mail richten aan Joannusmolen Klantenservice door hiervoor het contactformulier op www.joannusmolen.com in te vullen.

2 De Actie
1. De Actie is bedoeld om trouwe klanten leuke kortingen en/of acties aan te bieden bij de aankoop van bepaalde producten van Joannusmolen.
2. De Actie werkt als volgt:
Gedurende de Actieperiode maken deelnemers kans op een Vrijbuiter kampeerset. Consumenten kunnen meedoen aan de Actie door drie unieke codes – te vinden op de actiestickers die zijn geplakt op een reeks Bioburger- en Fallafel mix verpakkingen (alle varianten) – in te vullen op de actiepagina www.joannusmolen.com/actie.

3 Prijzen/actieproducten
1. Het prijzenpakket bestaat uit:
a. 1 x Vrijbuiter Outdoor Ebony 210
b. 2 x Vrijbuiter Outdoor slaapzak Cheyenne
c. 2 x Vrijbuiter Outdoor 1 persoons luchtbed
d. 1 x Campingaz Twister 270 PZ
e. 1 x Campingaz CV 470 Gasblik
f. 1 x Bo Camp Smart Koekenpan
g. Bezorging van dit pakket op een, nader overeen te komen, plek in Nederland.
2. Joannusmolen bezorgt prijzen alleen binnen Nederland.
3. Joannusmolen zal uiterlijk twee weken na afloop van de Actie contact opnemen met de prijswinnaar om met de betreffende persoon een afspraak te maken voor de overdracht van de prijs. Indien Joannusmolen niet binnen 10 dagen na berichtgeving een reactie ontvangt van de winnaar, wordt er een nieuwe winnaar getrokken met ook een ‘reactietijd’ van 10 dagen.
4. Alle prijzen zijn persoonsgebonden. Joannusmolen zal geen verzoeken van prijswinnaars honoreren om hun prijzen en/of actieproducten te ruilen, over te dragen aan derden, of in te wisselen voor geld of andere prijzen/artikelen met een gelijke/vergelijkbare waarde. Bij weigering van een prijs door een deelnemer, of in geval van een andere reden van niet uitreiking van een prijs die is toe te rekenen aan de prijswinnaar, vervalt deze aan Joannusmolen.
5. Joannusolen zal niet corresponderen over de prijzen, de uitkering daarvan, en de uitslag van de Actie.
6. Een deelnemer kan onbeperkt deelnemen aan de Actie.

4 Deelname
1. Deelname aan deze Actie staat open voor een ieder.
2. Deelnemers jonger dan 16 jaar verklaren door hun deelname schriftelijke toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor hun deelname aan de Actie. Deelnemers zullen deze toestemming op het eerste verzoek van Joannusmolen schriftelijk tonen.
3. Er zijn geen communicatiekosten verbonden aan deze Actie, anders dan het gebruik van internet.
4. Winnaars zullen hun medewerking verlenen aan redelijke verzoeken van Joannusmolen tot deelname aan promotionele activiteiten met betrekking tot de Actie, waaronder begrepen publicitaire activiteiten met betrekking tot de prijsuitreiking, via alle media zoals de radio, televisie en internet.
5. Joannusmolen mag elke deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij Joannusmolen het vermoeden bestaat), of onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt, of informatie inzendt die in strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt jegens Joannusmolen of derden.

5 Unieke codes
1. Unieke codes kunnen slechts worden ingezet voor het deelnemen aan de Actie, zoals nader uiteengezet in artikel 2, en zijn niet inwisselbaar voor contant geld of andere waarde.
2. In geval van diefstal, vervalsing, verlies, andersoortige ontvreemding of
misbruik van een unieke code in welke vorm dan ook, heeft de Deelnemer geen
recht op vervanging van de unieke code of enige andere vorm van compensatie.
3. De unieke code is eenmalig bruikbaar, persoonsgebonden en niet
overdraagbaar.
4. Als een Deelnemer fraudeert, of hiertoe een poging onderneemt, dan wel op
een andere manier misbruik maakt of probeert te maken van een unieke code,
waaronder ook wordt verstaan het kraken of proberen te kraken van het systeem
dat wordt gebruikt voor het genereren van unieke codes, het verzilveren van een
unieke code door falsificatie of op andere wijze de (technische)
beveiligingsmaatregelen te omzeilen, is Joannusmolen gerechtigd de Deelnemer
onmiddellijk uit te sluiten van deelname aan de Actie en het Account van de
Deelnemer te blokkeren. Joannusmolen is gerechtigd de volledige schade op de
Deelnemer te verhalen.
5. In beginsel is de unieke code geldig tot uiterlijk het einde van de actieperiode.
6. Na het eindigen van de actieperiode vervallen de nog niet gebruikte unieke
codes die een Deelnemer in bezit heeft.

6 Gebruik gegevens
1. Deelnemers dienen als voorwaarde voor hun deelname juiste en volledige NAW-gegevens, telefoonnummer en emailadres te verstrekken wanneer hierom gevraagd wordt. Incorrecte of onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen.
2. Joannusmolen zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Actie vertrouwelijk en conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen.
3. Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer Joannusmolen toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken voor communicatie in het kader van deze Actie, zoals (maar niet beperkt tot) het informeren van prijswinnaars op sociale media.
4. Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer Joannusmolen toestemming zijn contactgegevens te gebruiken voor communicatie, zoals (maar niet beperkt tot) het versturen van een enquête.
5. De door deelnemers verstrekte NAW-gegevens worden ten behoeve van Joannusmolen verzameld door een derde.

7 Aansprakelijkheid
1. Joannusmolen, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voorvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en/of de door Joannusmolen te beschikking gestelde actieproducten/prijzen.
2. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Joannusmolen aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door Joannusmolen openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Joannusmolen niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Joannusmolen in het leven roepen.

8 Slotbepalingen
Het merk Joannusmolen is een geregistreerd merk. De deelnemer zal deze Actievoorwaarden of delen daarvan niet verveelvoudigen dan wel publiceren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Joannusmolen.

Contact
Heb je nog vragen met betrekking tot de actie, neem dan even contact met ons op. We helpen je graag.